هدف اصلی مرکز آموزشی غنچه های بنفشه ایجاد فضای شاد و مفرح برای نوآموزان

هدف اصلی مرکز آموزشی غنچه های بنفشه ایجاد فضای شاد و مفرح برای نوآموزان

تغییر متون زیر اسلایدر

برای تغییر متون زیر اسلایدر از بخش مدیریت، قسمت عمومی، صفحات استاتیک را انتخاب کرده و برگه هایی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را ویرایش کنید.

برای حذف این قسمت، تمامی صفحاتی که دسته بندی "متون زیر اسلایدر" دارند را به صورت تعلیق در آورید